Terms and Conditions

ចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី 22 ខែមីនា ឆ្នាំ 2021 (បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​ចុង​ក្រោយ​នៅថ្ងៃទី 22 ខែមីនា ឆ្នាំ 2021)

លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់អ្នក ហើយអ្នក​គួរ​​តែ​អាន​ដោយយកចិត្តទុកដាក់។

ការទទួលយកលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះគ្រប់គ្រងលើការប្រើប្រាស់មាតិកា និង​មុខ​ងារដែលមានតាមរយៈឈ្មោះដែន papajohns.com និងគេហទំព័រ និង​កម្មវិធីផ្សេងទៀតដែលមានលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬត្រូវបានភ្ជាប់តំណពី (ហៅ​ជារួមថា “ប្រព័ន្ធ”) ដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុន Papa John’s International, Inc. ("Papa John’s")។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ ចូលមើល ឬរុករកប្រព័ន្ធនេះ អ្នកព្រមទទួល និង​យល់ព្រមអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។ ក្នុងករណីអ្នកមិនយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះទេ អ្នក​មិនគួរប្រើប្រព័ន្ធនេះទេ។ លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ គឺជាកិច្ចសន្យាបន្តដែលបានចុះ​រវាង​អ្ន​ក និងក្រុមហ៊ុន Papa John’s ហើយអនុវត្តចំពោះការប្រើប្រាស់ដោយអ្នក​នូវ​ប្រព័ន្ធ​របស់ Papa John’s។

ការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

ក្រុមហ៊ុន Papa John’s សូមរក្សាសិទ្ធិពីពេលមួយទៅពេលមួយដោយមាន​ឬ​គ្មានការជូនដំណឹងដល់អ្នក ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំង​នេះ​តាមឆន្ទានុសិទ្ធិផ្តាច់មុខ និងដាច់ខាតរបស់យើង។ កំណែថ្មីបំផុតនៃលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់នឹងជំនួសកំណែមុនៗទាំងអស់។ ការប្រើប្រាស់ដោយអ្នកនូវប្រព័ន្ធរបស់ Papa John’s បន្ទាប់ពីបានធ្វើការ​ផ្លាស់​ប្តូរមានន័យថា អ្នកយល់ព្រមអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃការផ្លាស់​ប្តូរ​បែប​នេះ។

ឯកជនភាព និងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

នៅលើផ្នែកជាក់លាក់នៃប្រព័ន្ធរបស់យើង អ្នកអាចត្រូវបានផ្តល់នូវលទ្ធ​ភាពក្នុងការផ្តល់ជូនយើងនូវព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនបាន។ សូមអានគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការប្រមូលព័ត៌មាន និងការអនុវត្តនៃការប្រើប្រាស់របស់យើង ដែលក្នុង​នោះគោលការណ៍នេះអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានដែលអ្នកដាក់បញ្ជូនលើប្រព័ន្ធនេះ។

គណនី​របស់​អ្នក

ដើម្បីចូលប្រើមុខងារពិសេសមួយចំនួននៃប្រព័ន្ធនេះ អ្នកនឹងត្រូវ​បង្កើត​គណនីមួយ។ បើអ្នកចុះឈ្មោះគណនីនៅលើប្រព័ន្ធនេះ អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាការ​សម្ងាត់នៃគណនី និងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក និងសម្រាប់ការរឹតត្បិតលើ​ការ​ចូល​ប្រើគណនីរបស់អ្នក ហើយអ្នកយល់ព្រមទទួលយកការទទួលខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​រាល់សកម្មភាពដែលកើតឡើងក្រោមគណនី ឬពាក្យសម្ងាត់​របស់អ្នក។ អ្នកត្រូវតែជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុន Papa John’s ភ្លាមអំពីករណីរំលោភលើ​សន្តិសុខ ឬការប្រើប្រាស់គណនីរបស់អ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ ទោះបីជាក្រុមហ៊ុន Papa John’s នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាត​បង់របស់អ្នកដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់គណនីរបស់អ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតក៏ដោយ អ្នកអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់របស់​ក្រុម​ហ៊ុន Papa John’s ឬបុគ្គលផ្សេងទៀតដោយសារតែការប្រើប្រាស់ដែលគ្មាន​ការ​អនុញ្ញាតបែបនេះ។

ប្រព័ន្ធនេះលក់ផលិតផលទៅឱ្យនីតិជន ដែលអាចទិញ​ដោយប្រើ​កាត​ឥណ​ទាន​។ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ អ្នកអាចបើកមើលប្រព័ន្ធនេះបាន ប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចចុះឈ្មោះគណនី ទិញទំនិញ ឬចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្តល់ជូន ឬកម្មវិធីប្រូម៉ូសិនណាមួយបានឡើយ។ ក្រុមហ៊ុន Papa John’s សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធសេវាកម្ម បិទគណនី ដកចេញ ឬកែសម្រួលខ្លឹមសារ ឬបោះបង់ការបញ្ជាទិញតាមឆន្ទានុសិទ្ធិ​ផ្តាច់​មុខរបស់ខ្លួន។

គណនីរបស់អ្នករាប់បញ្ចូលសមាជិកភាពនៅក្នុងកម្មវិធីរង្វាន់ Papa Rewards។ តាមរយៈការបង្កើត និងការប្រើប្រាស់គណនីរបស់អ្នក អ្នកយល់ព្រមតាម​លក្ខ​ខណ្ឌនៃកម្មវិធីរង្វាន់ Papa Rewards។ ពេលបង្កើតគណនីរបស់អ្នក អ្នកត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវ និងពេញ​លេញ។ អ្នកមិនអាចប្រើគណនីរបស់ជនដទៃដោយគ្មានការអនុញ្ញាតបានឡើយ។

ខ្លឹមសារភាគីទីបី

លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះអនុវត្តចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់នៃប្រព័ន្ធនេះ រួមទាំងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាអ្នកចែកចាយខ្លឹមសារវីដេអូ ព័ត៌មាន និងសម្ភារ ឬសេវាកម្មផ្សេងទៀតនៅលើប្រព័ន្ធនេះផងដែរ។ ប្រព័ន្ធនេះអាចមានតំណទៅកាន់ប្រព័ន្ធរបស់ភាគីទីបីដែលមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិ ឬគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Papa John’s។ ក្រុមហ៊ុន Papa John’s មិនមានការគ្រប់គ្រងលើ និងមិនទទួលខុសត្រូវលើខ្លឹមសារ គោល​ការ​ណ៍​ឯកជនភាព ឬការអនុវត្តនៃប្រព័ន្ធរបស់ភាគីទីបីណាមួយឡើយ។ លើសពីនេះ ក្រុមហ៊ុន Papa John’s នឹងមិនពិនិត្យ ឬកែសម្រួល ហើយ​ក៏​មិនអាចពិនិត្យឬកែសម្រួលខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រភាគីទីបីណាមួយឡើយ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះ អ្នកធានាធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Papa John’s រួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវណាមួយ និងទាំងអស់ ដែលកើតឡើងចេញពី​ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធភាគីទីបីណាមួយដោយអ្នក។ ដូច្នោះហើយនៅពេលអ្នកចេញពីប្រព័ន្ធនេះ ឬដាក់បញ្ជូនព័ត៌មានទៅ​ប្រព័​ន្ធភាគីទីបីដែលអាចចូលដំណើរការបានពីប្រព័ន្ធនេះ លក្ខខណ្ឌ និងគោល​ការណ៍ឯកជនភាពនៃប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតនឹងយកមកអនុវត្ត។

ការចូលប្រើប្រព័ន្ធ។ ក្រុមហ៊ុន Papa John’s សូមផ្តល់ការអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះ​ដូចមានចែងក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះក្នុងករណីដូចខាងក្រោម៖

 • ការប្រើប្រាស់ដោយអ្នកនូវប្រព័ន្ធនេះ ដូចដែលបានអនុញ្ញាតគឺគោល​បំណង​សម្រាប់តែការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនពាណិជ្ជកម្មឡើយ

 • អ្នកនឹងមិនចម្លង ឬចែកចាយផ្នែកណាមួយនៃប្រព័ន្ធ រួមទាំងខ្លឹម​សារ​នៅ​លើប្រព័ន្ធដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន Papa John’s ឬអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ​រប​ស់​​ក្រុមហ៊ុននេះ រួមមានក្រាហ្វិក រូបភាព អត្ថបទ ឯកសារអាចទាញ​យក​តាម​ប្រព័ន្ធឌីជីថល ពាណិជ្ជសញ្ញា និមិត្តសញ្ញា ផលិតផល និងឈ្មោះកម្មវិធី ឬពាក្យស្លោក (“ខ្លឹមសាររបស់ Papa John’s”) ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជា​លាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីក្រុមហ៊ុន Papa John’s ឡើយ

 • អ្នកនឹងមិនកែប្រែ ឬកែសម្រួលផ្នែកណាមួយនៃប្រព័ន្ធនេះក្រៅពីអ្វីផ្សេង​ដូចដែលអាចមានភាពចាំបាច់ដោយសមស្រប ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះ​សម្រាប់គោលបំណងដែលបានគ្រោងទុកក្នុងប្រព័ន្ធនេះឡើយ​

 • អ្នកនឹងមិនប្រើប្រាស់មុខងារទំនាក់ទំនងអេឡិចត្រូនិចណាមួយនៃប្រព័ន្ធនេះសម្រាប់គោលបំណងណាមួយដែលខុសច្បាប់ បង្កព្យសនកម្ម រំលោភ​បំពាន ទន្ទ្រានលើឯកជនភាពរបស់បុគ្គលដទៃ ដែលបៀតបៀន បង្កាច់​បង្ខូចកេរ្តិ៍ បរិហារបង្ខូចកេរ្តិ៍ ធ្វើឲ្យអាម៉ាស់មុខ អាសអាភាស គំរាមកំហែង ឬស្អប់ខ្ពើម សកម្មភាពអាម៉ាស់មុខដែលប្រឆាំងនឹងក្រម​សីលធម៌ក្នុង​តំប​ន់​ និង/ឬបទប្បញ្ញត្តិក្នុងតំបន់

 • អ្នកនឹងមិនផ្ទុកឡើង បង្ហោះ ផលិតឡើងវិញ ឬចែកចាយរាល់ព័ត៌មាន កម្ម​វិធីសូហ្វវែរ ឬសម្ភារផ្សេងទៀតដែលការពារដោយសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ ឬសិទ្ធិ​នៃ​កម្មសិទ្ធិបញ្ញាណាមួយ (ក៏ដូចជាសិទ្ធិផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈ និងឯក​ជន​ភាព) ដោយមិនទទួលបានការយល់ព្រមជាមុនពីម្ចាស់សិទ្ធិទាំងនោះឡើយ

 • អ្នកនឹងមិនផ្ទុកឡើង បង្ហោះ ផ្ញើអ៊ីមែល ឬបញ្ជូនសម្ភារផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬប្រូម៉ូសិនណាមួយ ឬទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃការស្នើសុំ ឬការទំនាក់​ទំនង​ដែល​គ្មានការអនុញ្ញាត ហើយ (vii) អ្នកនឹងមិនផ្ទុកឡើង បង្ហោះ ផ្ញើអ៊ីមែល ឬបញ្ជូនសម្ភារណាមួយដែលមានផ្ទុកមេរោគ ឬកូដកុំព្យូទ័រ ឯកសារ ឬកម្ម​វិធីផ្សេងទៀតដែលអាចរំខាន កំហិត ឬរារាំងដល់មុខងារនៃកម្មវិធីសូហ្វវែរ ឬហាតវែរកុំព្យួទ័រ ឬបរិក្ខារទូរគមនាគមន៍ និង។

 • អ្នកនឹងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ

 • អ្នកយល់ព្រមមិនប្រើប្រាស់ ឬបើកដំណើរការប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្ដិណាមួយ រួម​ទាំងមិនកំណត់ត្រឹមតែ "មនុស្សយន្ត", "ពីងពាង", "កម្មវិធីអាន​ក្រៅ​បណ្តាញ" ជាដើមដែលចូលប្រើប្រព័ន្ធតាមរបៀបដែលផ្ញើសារស្នើសុំ​បន្ថែម​ទៅ​ម៉ាស៊ីនមេរបស់ក្រុមហ៊ុន Papa John’s ក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ច្រើន​ជាង​មនុស្ស​អាចផលិតបានដោយសមស្របក្នុងរយៈពេលដូចគ្នា​ដោយប្រើ​ប្រាស់កម្មវិធីបើកអ៊ីនធឺណិតតាមអនឡាញធម្មតា។ ទោះបីជាគ្មានប្រការណាមួយចែងខាងលើ ក្រុមហ៊ុន Papa John’s ផ្តល់​ការ​អនុញ្ញាតដល់ប្រតិបត្តិករនៃម៉ាស៊ីនស្វែងរកសាធារណៈឱ្យប្រើប្រាស់សត្វពីងពាង ដើម្បីចម្លងឯកសារពីគេហទំព័រនេះក្នុងគោលបំណងតែមួយ​គត់នៃ​ការបង្កើតសូចនាករសម្ភារដែលអាចស្វែងរកបានជាសាធារណៈ ប៉ុន្តែមិន​មែនជាឃ្លាំងសម្ងាត់ ឬប័ណ្ណសារដ្ឋាននៃសម្ភារទាំងនោះទេ។ ក្រុមហ៊ុន Papa John’s សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកហូតការលើកលែងទាំង​នេះ​ជាទូទៅ ឬក្នុងករណីជាក់លាក់។

 • អ្នកយល់ព្រមមិនប្រមូល ឬប្រមូលផ្តុំនូវព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្ត​សញ្ញា​ណ​ផ្ទាល់ខ្លួន រួមទាំងឈ្មោះគណនី ពីប្រព័ន្ធនេះ ហើយក៏មិនប្រើប្រព័ន្ធ​ទំនា​ក់ទំនងដែលផ្តល់ដោយប្រព័ន្ធនេះក្នុងគោលបំណងស្នើសុំធ្វើពាណិជ្ជកម្មណាមួយដែរ។

 • អ្នកយល់ព្រមមិនស្នើសុំអ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយនៃប្រព័ន្ធនេះសម្រាប់គោលបំណងធ្វើពាណិជ្ជកម្មដែលទាក់ទងនឹងការដាក់ស្នើរបស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ។

ដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវ

ប្រព័ន្ធនេះ (រួមបញ្ចូលទាំងដោយមិនកំណត់ត្រឹមតែរាល់ព័ត៌មានមាន​លើ​ប្រព័ន្ធនេះ) ត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមមូលដ្ឋាន “ដូចដើម និងមានស្រាប់”។ គ្មានការធានាដោយជាក់លាក់ឬដោយតុណ្ហីភាព រួមបញ្ចូលទាំងប៉ុន្តែមិន​កំណត់តែ ការធានានៃភាពអាចលក់ដូរបាន ឬភាពស័ក្តិសមសម្រាប់​គោ​លបំណងពិសេសណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងទាក់ទិននឹងប្រព័ន្ធនេះ ឬព័ត៌​មាន​ណាមួយ ឬសូហ្វវែរណាមួយនៃប្រព័ន្ធនេះ។ ក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុន PAPA JOHN’S មន្រ្តី អភិបាល និយោជិត ឬ​ភ្នា​ក់​ងាររបស់ក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះជំងឺចិត្តផ្ទាល់ ជំងឺ​ចិត្ត​ប្រ​យោល ជំងឺចិត្តបន្ទាប់បន្សំ ជំងឺចិត្តពិសេស ជំងឺចិត្តប្រដៅ ជំងឺចិត្ត​មិន​ចំពោះ ដែលបណ្តាលមកពី (I) បញ្ហា កំហុស ឬភាពមិន​ត្រឹមត្រូវនៃខ្លឹមសារ (II) របួសរាងកាយ ឬការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិនៃលក្ខណៈណាមួយ ដែល​បណ្តា​លមកពីការចូលប្រើរបស់អ្នក និងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរបស់យើង (III) ការចូលប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ឬការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនមេសុវត្ថិ​ភាព​របស់យើង និង/ឬព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយ និងទាំងអស់ និង/​ឬ​ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុដែលបានរក្សាទុកក្នុងប្រព័ន្ធនេះ (IV) ការបង្អាក់ណាមួយ ឬការបញ្ឈប់ការបញ្ជូនទៅឬពីប្រព័ន្ធរបស់យើង (IV) ការបង្អាក់ណាមួយ ឬការបញ្ឈប់ការបញ្ជូនទៅឬពីប្រព័ន្ធរបស់យើង (IV) មេរោគ វីរុស វីរុស​ត្រូ​ហ្សែ​នហស់ ឬវីរុសផ្សេងទៀត ដែលអាចបញ្ជូនទៅ ឬតាមរយៈ​ប្រព័ន្ធរបស់​យើង​ដោយភាគីទីបីណាមួយ និង/ឬ (V) កំហុសណាមួយ ឬការលុបក្នុង​ខ្លឹម​សារណាមួយ ឬការបាត់បង់ណាមួយ ឬការខូចខាតនៃប្រភេទណាមួយជា​លទ្ធ​ផលនៃការប្រើប្រាស់របស់អ្នកនូវខ្លឹមសារដែលត្រូវបានបង្ហោះ ផ្ញើអ៊ី​មែល បញ្ជូន ឬផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈប្រព័ន្ធរបស់ PAPA JOHN’S មិនថា​ផ្អែក​លើការធានា កិច្ចសន្យា កំហុសស៊ីវិល ឬទ្រឹស្តីច្បាប់ផ្សេងទៀត និងមិន​ថាក្រុមហ៊ុន PAPA JOHN’S ត្រូវបានជូនដំណឹងពីភាពលទ្ធភាពនៃការខូច​ខាត​បែប​នេះឬអត់នោះទេ។ ដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវខាងលើត្រូវអនុវត្តតាមវិសាលភាពពេញលេញបំផុតដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចដែលអាចអនុវត្តបាន។

អ្នកត្រូវដឹងយ៉ាងច្បាស់ថា ក្រុមហ៊ុន PAPA JOHN’S មិនត្រូវទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះការដាក់បញ្ជូនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ឬទង្វើបរិហារកេរ្តិ៍ ទង្វើប្រមាថ ឬ​ទង្វើ​ខុសច្បាប់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ឬភាគីទីបីណាមួយ ហើយហានិភ័យ​នៃ​ការ​បង្កគ្រោះថ្នាក់ ឬការបំផ្លិចបំផ្លាញពីអ្វីដែលបានលើកឡើងខាងលើត្រូវ​ជា​បន្ទុក​របស់អ្នក។

ក្រុមហ៊ុន Papa John’s មិនធ្វើការអះអាងនូវភាពអាចទុកចិត្តបាន​នៃ​មុខ​​ងារពិសេសនៃប្រព័ន្ធនេះ ខ្លឹមសារ ឬមុខងារពិសេសផ្សេងទៀត​នៃ​ប្រព័ន្ធ និងបដិសេធរាល់ការទទួលខុសត្រូវក្នុងករណីមានការអាក់​រអួល​សេវា​កម្មណាមួយ។ អ្នកទទួលស្គាល់ថា ការពឹងផ្អែកណាមួយលើសម្ភារ ឬប្រព័ន្ធបែបនេះនឹងជា​បន្ទុកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ ក្រុមហ៊ុន Papa John’s មិនធ្វើការអះអាងទាក់ទងនឹងរយៈពេលដែលខ្លឹម​សារណាមួយនឹងត្រូវបានរក្សាទុកទេ។

ប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុន Papa John’s ពីទីតាំងរបស់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ ក្រុមហ៊ុន Papa John’s មិនធ្វើការអះអាងថា ប្រព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Papa John’s គឺសមរម្យ ឬមានសម្រាប់ប្រើនៅទីតាំងផ្សេងទៀតទេ។ អ្នកដែលចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Papa John’s ពីដែន​សមត្ថកិច្ចដទៃទៀតធ្វើដូចច្នេះតាមការស្ម័គ្រចិត្តរបស់ពួកគេ ហើយទទួល​ខុសត្រូវចំពោះការគោរពតាមច្បាប់ក្នុងតំបន់។ ការធានាសង។ អ្នកយល់ព្រមការពារ ធានាសង និងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Papa John’s ក្រុមហ៊ុន​មេ សាខា ភ្នាក់ងារ អភិបាល និយោជិត និងភ្នាក់ងាររបស់ក្រុម​ហ៊ុនរួច​ផុត​ការទាមទារ ការខូចខាត កាតព្វកិច្ច ការខាតបង់ បំណុល ការចំណាយ ឬ​បំណុលណាមួយនិងទាំងអស់ (រួមបញ្ចូលទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ត្រឹមតែថ្លៃ​ឈ្នួល​មេធាវី) ដែលកើតឡើងពី៖

 • ការប្រើប្រាស់ និងការចូលប្រើរបស់អ្នកនូវប្រព័ន្ធនេះ

 • ការរំលោភរបស់អ្នកលើប្រការណានៃលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ

 • ការរំលោភរបស់អ្នកលើសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបីណាមួយ រួមបញ្ចូលទាំងមិន​កំណ​ត់​​ត្រឹមតែការរក្សាសិទ្ធិ កម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិឯកជនភាព ឬ

 • ការអះអាងណាមួយដែលថា ការដាក់បញ្ជូនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នក​គឺ​ជាការប្រមាថ បរិហារកេរ្តិ៍ អាសគ្រាម ឬជំទាស់ប្រឆាំង ឬបង្ក​ការ​ខូច​ខា​ត​ដល់ភាគីទីបី។ កាតព្វកិច្ចការពារ និងធានាសំណងនេះនឹងនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពក្រោយ​ពេល​ផុតកំណត់ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ និងការប្រើប្រាស់របស់​អ្នក​លើប្រព័ន្ធនេះ។

អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកម្មវិធី

ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកម្មវិធីតម្រូវឱ្យប្រើឧបករណ៍ចល័ត និងសេវាកម្មទិន្ន​ន័យចល័តឥតខ្សែ ដែលត្រូវតែទទួលបានពីក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាឧបករណ៍​ចល័តឥតខ្សែ របស់អ្នក ហើយអាចត្រូវការការចូលប្រើអ៊ីនធឺណិត ដែល​ត្រូវតែទទួលបានពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់អ្នក អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការ​ទទួល និងបង់ថ្លៃសេវាកម្មបន្ថែមបែបនេះ និងទទួលបានឧបករណ៍សម​ស្រប រួមទាំងមិនកំណត់ត្រឹមតែការគិតថ្លៃសេវាប្រើប្រាស់ទាំងអស់​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ។ អ្នកត្រូវផ្ញើ និងទទួលដោយឥតគិតថ្លៃនូវសារទំនាក់ទំនងអេឡិច​ត្រូនិក​ទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធនេះ រួមបញ្ចូលទាំងដោយមិនកំណត់ត្រឹមតែសារ​រដ្ឋ​បា​ល ការប្រកាសសេវាកម្ម របាយការណ៍ទិន្នន័យវិភាគ និងការធ្វើបច្ចុប្បន្ន​ភាព​ប្រព័ន្ធពីក្រុមហ៊ុន Papa John’s ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាឧបករណ៍ចល័ត​របស់​អ្នក ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មភាគីទីបី។ ប្រសិនបើអ្នកមិនមានគម្រោងទិន្នន័យចល័តឥតខ្សែគ្មានដែនកំណត់នោះទេ អ្នកអាចនឹងត្រូវបង់ថ្លៃបន្ថែមជូនអ្នកផ្តល់សេវាឥត​ខ្សែរបស់​អ្នក​ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះដោយអ្នក។ អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការទទួលបានសេវាកម្មជាវ ឬភ្ជាប់​បន្ថែម ឬឧបករណ៍ចាំបាច់នានាដើម្បីចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធ រួមបញ្ចូលប៉ុន្តែ​មិនកំណត់ត្រឹមតែការទូទាត់ថ្លៃសេវាភាគីទីបីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធនេះទាំងអស់ រួមទាំងថ្លៃសេវាសម្រាប់ព័ត៌មានដែលបានផ្ញើទៅ ឬតាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ​នេះ។

ក្រុមហ៊ុន Papa John’s អាចមានឆន្ទានុសិទ្ធិទាញយកបច្ចុប្បន្នភាពនៃ​ប្រ​ព័ន្ធនេះទៅឧបករណ៍របស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិពីមួយពេលទៅមួយពេល។ អ្នកយល់ព្រមទទួលយកការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រព័ន្ធទាំងនេះ និងបង់ថ្លៃ​សេវា​ណាមួយដែលទាក់ទងនឹងការទទួលបច្ចុប្បន្នភាពទាំងនេះ។ ប្រព័ន្ធនេះអាចមិនដំណើរការជាមួយឧបករណ៍ទាំងអស់ ឬក្រុមហ៊ុន​ផ្ដល់​សេវា​ឧបករណ៍ចល័តទាំងអស់ទេ។

ប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងផ្តល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុន Papa John’s ពីទីតាំងរបស់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ ក្រុមហ៊ុន Papa John’s មិនធ្វើការអះអាងថា ប្រព័ន្ធនេះនឹងត្រូវគ្នាជាមួយ ឬផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាឧបករណ៍ចល័តទាំងអស់ទេ។ ក្នុងករណីថ្លៃសេវាកម្មត្រូវបានគិតថ្លៃសម្រាប់ប្រព័ន្ធនេះ ឬអ្នកផ្តល់​សេវា​កម្ម​ភាគីទីបីដទៃទៀតគិតថ្លៃសេវាសម្រាប់ផលិតផល ឬសេវាកម្ម​ដែល​ពួក​គេផ្តល់ អ្នកយល់ព្រមបង់ថ្លៃសេវានេះទៅឱ្យភាគីរៀងៗខ្លួន​ជា​ថ្នូរ​នឹង​ការ​បន្ត​ប្រើប្រាស់របស់អ្នកលើផលិតផល ឬសេវាកម្មបែបនេះ។ សេវាកម្មមួយចំនួនអាចលក្ខខណ្ឌខុសគ្នា ឬលក្ខខណ្ឌបន្ថែម (រាប់បញ្ចូល​ទាំង​ថ្លៃសេវា) ដែលអ្នកនឹងតម្រូវឱ្យយល់ព្រមជាមុន មុនពេល​ដែល​អ្នក​ប្រើ​សេវាកម្មបែបនេះ។

អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Apple

ប្រសិនបើអ្នកទាញយក និងប្រើកម្មវិធី iPhone ឬ iPad របស់យើង៖ អ្នក ដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយនៃប្រព័ន្ធនេះត្រូវទទួលស្គាល់ថា កិច្ច​ព្រម​ព្រៀងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរវាងក្រុមហ៊ុន Papa John’s និងអ្នក ហើយមិនមែនជាមួយក្រុមហ៊ុន Apple, Inc., និងក្រុមហ៊ុន Apple, Inc. មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រព័ន្ធនេះ និង/ខ្លឹមសារនៃប្រព័ន្ធនេះទេ។ ទោះបីជាអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ អ្នកទទួលស្គាល់ថាក្រុមហ៊ុន Apple, Inc. និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ គឺជាអ្នកទទួលផល​ភាគី​ទីបីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ហើយថាក្រុមហ៊ុន Apple, Inc. មានសិទ្ធិ (និង​ត្រូវបានចាត់ទុកថាបានទទួលយកសិទ្ធិ) ដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ អ្នកទទួលស្គាល់ថាក្រុមហ៊ុន Apple, Inc. មិនមានកាតព្វកិច្ចអ្វីទាំងអស់​ក្នុង​ការថែទាំ ឬគាំទ្រប្រព័ន្ធនេះ។ អ្នកទទួលស្គាល់ថា អ្នកបានពិនិត្យឡើងវិញនូវលក្ខខណ្ឌរបស់ App Store (មានទីតាំងអនឡាញតាមគេហទំព័រ http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html និង http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#APPS)។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះរួមបញ្ចូលដោយយោងលើកិច្ចព្រមព្រៀងអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកប្រើប្រាស់​ចុងក្រោយនៃកម្មវិធីមានអាជ្ញាប័ណ្ណ ("LAEULA") ដែលបោះ​ពុម្ព​ផ្សាយ​ដោយក្រុមហ៊ុន Apple, Inc. (មានទីតាំងអនឡាញតាមអាសយ​ដ្ឋាន http://www.apple.com/legal/itunes/appstore/dev/stdeula/)។ សម្រាប់គោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ប្រព័ន្ធនេះត្រូវបាន​ចាត់​ទុក​ថាជា "កម្មវិធីមានអាជ្ញាប័ណ្ណ " ដែលបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង LAEULA ហើយក្រុមហ៊ុន Papa John’s ត្រូវបានចាត់ទុកថាជា "អ្នកផ្តល់​កម្មវិធី" ដូចដែលបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង LAEULA។ ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផ្ទុយពីលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀង LAEULA លក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមានអាទិភាព។ អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមបន្ថែមទៀតថាក្នុងករណីណាក៏ដោយ ក្រុម​ហ៊ុន Apple, Inc.នឹងមិនទទួលខុសត្រូវលើបណ្តឹងទាមទារណា​មួយដែល​ពាក់​ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធនេះឡើយ (រួមទាំងដោយមិនកំណត់ត្រឹមតែ ភាគីទីបីអះ​អាង​ថា ប្រព័ន្ធនេះរំលោលើសិទ្ធិនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ភាគីទីបី) ឬការប្រើ​ប្រាស់ ឬការកាប់កាន់របស់អ្នកលើប្រព័ន្ធនេះ រួមបញ្ចូលទាំង ប៉ុន្តែមិន​កំណត់​ត្រឹមតែ៖

 • ការទាមទារសំណងផលិតផល

 • ការទាមទារណាមួយដែលថាប្រព័ន្ធបរាជ័យអនុលោមតាមតម្រូវការច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិដែលចូលជាធរមាន និង

 • ការទាមទារដែលកើតឡើងនៅក្រោមច្បាប់ការពារអ្នកប្រើប្រាស់ ឬច្បាប់​ស្រដៀង​គ្នា។

សមត្ថភាពក្នុងការទទួលយកលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

អ្នកបញ្ជាក់ថា អ្នកមានអាយុលើសពី 18 ឆ្នាំ ឬជាអនីតិជនដែលត្រូវ​បាន​ដោះលែង ឬមានការព្រមព្រៀងពីឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាល ហើយ​អ្នក​មានលទ្ធភាព និងសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងការអនុវត្តប្រការ លក្ខខណ្ឌ កាត​ព្វកិច្ច ការបញ្ជាក់ ការអះអាង និងការធានាដែលបានកំណត់ក្នុងលក្ខ​ខណ្ឌ​នៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ ហើយត្រូវគោរព និងអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ។ ក្នុងករណីណាក៏ដោយ អ្នកបញ្ជាក់ថាអ្នកមានអាយុលើសពី 18 ឆ្នាំ ដោយ​សារ​ប្រព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Papa John’s មិនត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់​កុមារ​អាយុក្រោម 18 ឆ្នាំឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ សូមកុំប្រើប្រព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Papa John’s - មានគេហទំព័រល្អៗជាច្រើនសម្រាប់អ្នក។ សូមពិគ្រោះជាមួយឪពុកម្តាយរបស់អ្នកអំពីគេហទំព័រណាដែលសមស្របសម្រាប់អ្នក។

ពាណិជ្ជសញ្ញា និងសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ

ខ្លឹមសារទាំងអស់ដែលបានបញ្ចូលក្នុងសេវាកម្មអន្តរកម្មនេះ ដូចជា​អត្ថ​បទ ក្រាហ្វិក រូបតំណាងប៊ូតុង រូបភាព និងសូហ្វវែរ គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុម​ហ៊ុន Papa John's កម្ពុជា ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Papa John's International Inc. និងត្រូវបានការពារដោយបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធរបស់​ប្រទេសកម្ពុជាស្តីពីសិទ្ធិនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញា។

ខ្លឹមសារ និងសូហ្វវែរនៅលើសេវាកម្មអន្តរកម្មនេះអាចត្រូវបានប្រើ​ជាធន​ធាន​សម្រាប់ផ្តល់ជាព័ត៌មាន ឬទាំងទិញទំនិញ។ ការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត រួមទាំងការផលិតឡើងវិញ ការកែប្រែ ការចែក​ចាយ ការបញ្ជូន ការបោះពុម្ពផ្សាយ ការបង្ហាញ ឬការអនុវត្តនៃខ្លឹមសារនៅ​លើសេវាកម្មអន្តរកម្មនេះត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង។

និមិត្តសញ្ញារបស់ Papa John's, Papa John's Pizza និង Papa John's Pizza ជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុន Papa John's Inc ដែលបានចុះបញ្ជី​នៅសហរដ្ឋអាមេរិក កម្ពុជា និងប្រទេសដទៃទៀត។ ក្រាហ្វិក និមិត្តសញ្ញា និងពាណិជ្ជសញ្ញាផ្សេងទៀតរបស់ Papa John's គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ Papa John's Inc. ពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ Papa John's ប្រហែលជាមិនត្រូវបានប្រើទាក់ទងនឹងផលិតផល ឬសេវាកម្មណាមួយ​ដែល​មិនជាប់ទាក់ទងនឹង Papa John's ក្នុងលក្ខណៈណាមួយដែលទំនង​ជាបង្កឱ្យមានការភាន់ច្រឡំក្នុងចំណោមអតិថិជន ឬក្នុងលក្ខណៈ​ដែល​បង្អាប់ ឬបង្ខូចកិត្តិយស Papa John's Pizza ឡើយ។

ប្រការផ្សេងៗ

លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះនឹងត្រូវគ្រប់គ្រង និងបកស្រាយដោយ​អនុលោមតាមច្បាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋ Kentucky ដោយមិនគិតពីភាពជាន់​គ្នា​នៃ​គោលការណ៍ច្បាប់ឡើយ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ អ្នកយល់ព្រមថា រាល់វិវាទណាមួយ និងវិវាទទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះនឹងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមតុលាការដែលមានទីតាំងនៅខោនធី Jefferson រដ្ឋ Kentucky។ លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះអនុវត្តតាមវិសាលភាពពេញលេញដែលអាចអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុន Papa John’s មិនបានធ្វើសកម្មភាពទាក់ទងនឹងការ​បំពានរបស់អ្នក ឬការរំលោភរបស់អ្នកណាម្នាក់ក្នុងឱកាសណាមួយ ក្រុម​ហ៊ុន Papa John’s មិនលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើសកម្មភាព​ទាក់​ទិន​ទៅនឹងការរំលោភបំពាននាពេលអនាគត ឬស្រដៀងគ្នានោះទេ។ ប្រសិនបើបទប្បញ្ញត្តិនៃលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះមិនស្របច្បាប់ ចាត់​ទុកជាមោឃៈ ឬមិនអាចអនុវត្តបានដោយហេតុផលណាមួយ បទប្ប​ញ្ញត្តិនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាដាច់ដោយឡែកពីលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ ហើយមិនប៉ះពាល់ដល់សុពលភាព និងភាពអាចអនុវត្តបាននៃ​បទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀតឡើយ។ លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាំងនេះ គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលរវាងអ្នក​និងក្រុមហ៊ុន Papa John’s ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះ។

សូមកុំស្ទាក់ស្ទើរ​ទាក់ទងមកយើង ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរបន្ថែមទៀត

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីគោលការណ៍នេះ ឬចង់កែ ឬធ្វើបច្ចុប្បន្ន​ភាព​​ព័ត៌មានរបស់អ្នក សូមផ្ញើ​អ៊ីមែលមកយើងតាមរយៈ​អ៊ីមែល cambodia@papajohns.com.

អ្នកក៏អាចសរសេរសារមកយើង ឬទូរសព្ទមក៖

Tianle Food Global Co.,Ltd

2nd Floor of K Residence No 79-83, St. 388, Tuol Svay

Prey, Chamkar Mon District, Phnom Penh City, Cambodia

ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន៖ 00052566