ស្វែងរកការផ្ដល់ជូនពិសេសរបស់​​ភីហ្សាល្អបំផុតរៀងរាល់ថ្ងៃ

Black and red Papa Rewards logo with an icon of pizza slices

ញ៉ាំភីហ្សា។ រកបានរង្វាន់។

ចំណាយប្រាក់ញ៉ាំអាហារខ្លួនឯង បន្ទាប់មក​យើងនឹងមានផ្ដល់អាហារ​ជូន​អ្នកឥតគិតថ្លៃ!

ចំណាយ 5 ដុល្លារនិងរកបាន 1 ពិន្ទុ។ ប្រមូលបាន 15 ពិន្ទុហើយទទួលបានការចុះតម្លៃ 10 ដុល្លារសម្រាប់​ការបញ្ជាទិញបន្ទាប់របស់អ្នក!

នៅពេលអ្នកបង្កើតគណនី អ្នកទទួលបានការ​ចុះឈ្មោះដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅកាន់កម្មវិធីរង្វាន់ Papa របស់យើង។


ដាក់លំដាប់ដំបូងរបស់អ្នកឥឡូវនេះហើយរកបានពិន្ទុ

ទាញយកកម្មវិធីរបស់យើង

ទទួលបានការផ្តល់ជូនដ៏ល្អបំផុតរបស់យើងដោយផ្ទាល់ទៅឧបករណ៍របស់អ្នកនិងបញ្ជាទិញប៉ាប៉ាចននៅកន្លែងណាដែលអ្នកទៅ។