ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

យើងស្វាគមន៍ចំពោះមតិ​យោបល់ និងសំណើ​របស់អ្នក។ សូមប្រាប់ឱ្យយើងដឹងពីអ្វីដែលអ្នកគិតចំពោះផលិតផលរបស់ Papa John's ស្ថាប័ន ​​ឬគេហទំព័ររបស់យើង។

យើងចង់បានមតិស្ថាបនា ដូច្នេះសូមប្រាប់យើងពីគំនិតរបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកទើបតែបញ្ជាទិញ សូមមើលការស្ទង់មតិលើមតិប្រតិកម្ម Papa Talk របស់យើងតាមរយៈអ៊ីមែល។ វាជាឱកាសរបស់អ្នក ដើម្បីប្រាប់យើងឱ្យដឹង​ថាតើការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាដែរ។ យោបល់របស់អ្នកពិតជាសំខាន់​ ហើយមតិស្ថាបនា​របស់អ្នក​ជួយ​យើង​ក្នុង​ការកែលម្អ​សេវាកម្ម​របស់យើង។ និងភីហ្សារបស់យើង។

យើងនឹងផ្ញើអ៊ីមែលការស្ទង់មតិ Papa Talk របស់អ្នកទៅកាន់អ្នកក្នុងរយៈពេល 1 ម៉ោងបន្ទាប់ពីការបញ្ជាទិញ។


ទាញយកកម្មវិធីរបស់យើង

ទទួលបានការផ្តល់ជូនដ៏ល្អបំផុតរបស់យើងដោយផ្ទាល់ទៅឧបករណ៍របស់អ្នកនិងបញ្ជាទិញប៉ាប៉ាចននៅកន្លែងណាដែលអ្នកទៅ។